obróbka cnc · 2021年5月10日

Wzmocnij zarządzanie kosztami projektu niestandardowych części, aby wycena obróbki była bardziej rozsądna!

Sujiawang: Tak zwane „niestandardowe” odnosi się do producentów lub dostawców sprzętu, którzy dostarczają spersonalizowane produkty, które nie zostały znormalizowane lub są specjalnie zaprojektowane na podstawie istniejących znormalizowanych produktów zgodnie ze specjalnymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie i zbadanie cech zarządzania kosztami produkcji wieloodmianowej, małoseryjnej i niestandardowej w oparciu o uznane międzynarodowe standardy rachunkowości oraz PMBOK i inne teorie i metody oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą skutecznie rozwiązać problem.https://www.zhangzhongfengyun.com zarządzanie kosztami niestandardowych pozycji zamówień przedsiębiorstw produkujących wyposażenie.

 

1. Problemy w zarządzaniu kosztami niestandardowych pozycji zamówienia
Większość niestandardowych pozycji zamówienia ma cechy wielu odmian, małych partii, długiego cyklu, krótkiego czasu dostawy, wysokiej wartości, niskiego zysku, dostosowania, niestandardowych i szybkich zmian. Projektowanie, produkcja i dostawa produktów i usług mają typowe tymczasowe i jednorazowe cechy projektu, a zarządzanie kosztami projektu jest bardzo trudne. Sujiawang podsumowuje typowe problemy z zarządzaniem kosztami w oparciu o wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu niestandardowych części.

1. Cytat „Beat the head” na etapie składania ofert

Aby sprostać ostrej konkurencji rynkowej, wiele firm nie ma lub zbyt późno przeprowadza kompleksową wycenę kosztów na etapie składania ofert, często na podstawie wcześniejszych doświadczeń, co jest bardzo ryzykowne.

2. Na etapie realizacji projektu nie ma kontroli budżetu i kosztów

Po wygraniu projektu firmy często nie formułują budżetów projektów i benchmarków kosztowych, czasami, aby mieć pewność, że projekt zostanie dostarczony na czas, nawet za wszelką cenę, nie można kontrolować kosztu projektu.

3. Na etapie zamykania projektu nie ma podsumowania kosztów projektu

Po zakończeniu projektu doświadczenia i lekcje płynące z projektu w zasadzie nie są podsumowywane i nie można obliczyć kosztów osobno dla każdego projektu; nawet jeśli firma jest rentowna, nie wiadomo, który projekt wniósł wkład, a który Większy https://www.shalashala.cn/wkład wniósł projekt, którym jest typowy „Ryż Kociołkowy”. Takie podejście nie sprzyja ciągłemu doskonaleniu i doskonaleniu przedsiębiorstw.

2. Przyczyny niestandardowych problemów z zarządzaniem kosztami zamówień
Zajmowałem się badaniem szybkości przetwarzania części niestandardowych oraz szczegółowo przeanalizuję przyczyny częstych problemów w zarządzaniu kosztami zleceń niestandardowych.

1. Różnorodność produktów

Ostra konkurencja rynkowa uniemożliwiła firmom produkującym urządzenia masową produkcję tego samego produktu w stosunkowo krótkim czasie. Aby zdobyć silną pozycję na rynku, firmy muszą wytwarzać produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów w oparciu o istniejące produkty znormalizowane.

„Wielorakość” to pierwsza cecha zamówień niestandardowych. Generalnie, aby sprostać indywidualnym potrzebom klientów, firmy produkujące urządzenia będą odpowiednio opracowywać różne formy wyrobów. Różnorodność produktów nieuchronnie doprowadzi do ogromnej różnorodności surowców i specyfikacji. Połączenie „wielu odmian surowców” oraz „krótkiego cyklu dostaw i szybkiego obrotu kapitału” zwiększyło trudność zarządzania kosztami materiałów w przypadku niestandardowych pozycji zamówienia.

2. Liczba produktów jest niewielka

Niestandardowe zamówienia są generalnie produkowane w małych partiach. „Mała partia” odnosi się do niewielkiej liczby produktów, zazwyczaj dziesiątek, dziesiątek, kilku lub nawet pojedynczego produktu. Szczególnie w przypadku produktów, które zużywają dużo materiałów, mają skomplikowaną strukturę i są drogie, ten sam klient w zasadzie nie ma kolejnych partii, a większość z nich to „déjà vu”. Ten produkt „a la carte” to w dużej mierze produkt, który firma już wyprodukowała, a jego struktura jest w zasadzie taka sama.

3. Krótki czas realizacji

Zdecydowana większość niestandardowych pozycji zamówienia to elementy „napędzane postępem”. Aby sprostać wymaganiom klientów, skrócenie czasu realizacji stało się normą.

4. Instytucja nie jest zdrowa

Wiele firm nie posiada dedykowanego zespołu przetargowego lub w zespole nie ma profesjonalnego personelu finansowego, a także żaden profesjonalny personel nie przeprowadza kompleksowego kosztorysu na etapie składania ofert. https://www.5axismachining.cn/Na etapie realizacji projektu kontrola kosztów projektu nie jest prowadzona w ramach wytyczne personelu finansowego.

5. System nie jest doskonały

W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorstw prywatnych, ze względu na stosunek nakładów do wyników, jest mało prawdopodobne, aby zainwestowały ogromne sumy pieniędzy w stworzenie kompletnego systemu informacyjnego do zarządzania projektami, takiego jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP lub planowanie zasobów przedsiębiorstwa); przedsiębiorstwa państwowe Mówi się, że niewiele jest osób, które mogą zainwestować ogromne pieniądze w stworzenie kompletnego systemu informatycznego do zarządzania projektami (np. rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem SAP, czyli aplikacje systemowe i produkty w przetwarzaniu danych). Niedoskonały system informacyjny jest główną przeszkodą w efektywnym zarządzaniu kosztami projektu.

Wielorakość, mała partia, krótki cykl dostaw i niestandardowa produkcja to typowe cechy większości niestandardowych zamówień. Wymaga to od firm posiadania wystarczających możliwości w zakresie zarządzania, technologii, produkcji, informacji i zarządzania, w przeciwnym razie stracą się z oczu, a zarządzanie kosztami będzie trudne do osiągnięcia.

3. Aby rozwiązać problem niestandardowych kosztów zamówienia, Sujia.com podsumowuje następujące punkty
1. Stwórz profesjonalny zespół przetargowy, wykonuj dobrą robotę w zakresie budżetowania i kontroli kosztów projektu

Stwórz profesjonalny zespół przetargowy, w skład którego powinien wchodzić personel finansowy. Na etapie ofertowania pomocne jest kompleksowe oszacowanie kosztów projektu i sformułowanie rozsądnych cen ofertowych.W procesie realizacji projektu pomocne jest sformułowanie budżetów projektów i benchmarków kosztowych, przy jednoczesnej kontroli wydatków i kosztów projektu.

2. Ustanowić system przekazywania projektów i wyjaśnić interfejs odpowiedzialności

Po przyznaniu przetargu kierownik przetargu organizuje spotkanie w sprawie przekazania projektu, aby formalnie przekazać wszystkie dokumenty projektowe (w tym dokumenty kosztorysowe) zespołowi projektowemu (wykonawczemu) i podpisać protokół przekazania. W sprawach technicznych, handlowych i innych, które nie zostały zamknięte na etapie składania ofert, kierownik przetargu i kierownik projektu podpisują wspólnie memorandum wyjaśniające środki, które należy podjąć w przyszłości.

3. Przy tworzeniu zespołu projektowego konieczne jest https://www.zhaotube.com/sprecyzowanie obowiązków związanych z zarządzaniem kosztami projektu

Po przekazaniu projektu kierownik projektu powinien niezwłocznie powołać zespół wykonawczy projektu. Aby mieć pewność, że koszt projektu jest kontrolowany od samego początku, w skład zespołu projektowego musi wchodzić personel finansowy, a praca związana z wydatkami i kosztami projektu powinna być zarządzana i kontrolowana przez specjalistów, którzy pomagają kierownikowi projektu.

4. Usprawnij system informacji zarządzania projektami i zintegruj te dane w odpowiednim czasie.

Ze względu na wiele cech niestandardowych pozycji zamówienia, ręczne zbieranie i statystyka danych kosztowych projektu jest metodą bardzo wsteczną, która nie może sprostać potrzebom zarządzania kosztami projektu. Stworzenie kompletnego systemu informatycznego do zarządzania projektami (takiego jak SAP, itp.) Oraz gromadzenie danych kosztowych w procesie projektowym za pomocą technologii systemowej jest podstawą do zapewnienia efektywnej kontroli kosztów projektu.

5. Stosując technologię zarządzania wartością wypracowaną, po wykryciu odchylenia kosztów zostaną podjęte na czas działania w celu jego skorygowania.

Zarządzanie wartością wypracowaną (EVM lub zarządzanie wartością wypracowaną) to metoda, która integruje zakres, harmonogram i wydajność zasobów w celu oceny wydajności i postępu projektu. Jest to powszechnie stosowana metoda pomiaru wyników projektów. Integruje wzorce zakresu, wzorce harmonogramu i testy porównawcze kosztów, tworząc wzorzec wydajności dla zespołu zarządzającego projektem w celu oceny i pomiaru wydajności i postępu projektu.

Jako technika zarządzania projektami, zarządzanie wartością wypracowaną wymaga ustanowienia zintegrowanych wzorców do pomiaru wydajności w trakcie projektu. Oblicza i monitoruje trzy kluczowe wskaźniki wartości planowanej (PV), wartości wypracowanej (EV) i kosztu rzeczywistego (AC) dla każdego pakietu roboczego i konta kontrolnego struktury podziału pracy projektu (WBS); monitoruje również rzeczywistą wydajność i Odchylenia wzorców: odchylenie harmonogramu (SV), odchylenie kosztów (CV), wskaźnik wykonania harmonogramu (SPI) i wskaźnik wykonania kosztów (CPI). W miarę postępów w realizacji projektu zespół projektowy może przewidywać szacowane zakończenie (EAC) w oparciu o wyniki projektu, a przewidywane wyniki mogą różnić się od budżetu ukończonego (BAC). Jeśli jest oczywiste, że BAC niehttps://www.zhaovideo.cn/ jest już wykonalne, kierownik projektu powinien rozważyć w odpowiednim czasie środki zaradcze lub korekty budżetu kosztów projektu.

6. Podsumuj doświadczenia projektowe i lekcje w odpowiednim czasie, aby można było uczyć się z kolejnych projektów.

Po zakończeniu projektu kierownik projektu powinien w terminie sporządzić podsumowanie i przygotować raport podsumowujący projekt. Raport podsumowujący projekt stanowi dokument dla tych, którzy nie uczestniczyli w projekcie, w celu pełnego zrozumienia projektu i ważnych wniosków. Dane o kosztach projektu i kosztach w raporcie mogą służyć jako punkt odniesienia dla innych zespołów projektowych firmy do składania ofert lub wdrożyć podobne projekty następnym razem.