obróbka cnc · 2021年11月7日

Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNC

Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNC


w proces obróbki, poprzez kontrolę i optymalizację kosztów przemysłowych można osiągnąć cel oszczędności kosztów produkcji i poprawy korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa. W artykule omówiono czynniki wpływające na proces obróbki dogłębnej kontroli kosztów i podaje przykłady ilustrujące możliwość proces obróbki kontroli i optymalizacji kosztów, a następnie analizuje metody proces obróbki kontrola i optymalizacja kosztów w celu zmniejszenia kosztów maszyn korporacyjnych. Koszt technologii przetwórstwa a cel poprawy efektywności ekonomicznej.

Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNC
Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNC

1 przegląd tła

Obróbka sterowana numerycznie (CNC) jest wykonywana głównie przez pracowników obsługujących centra obróbcze, toczenie i frezowanie CNC, sprzęt EDM do drutu, maszyny do gwintowania i inny powiązany sprzęt do sterowania numerycznego. Ponieważ przetwarzanie numeryczne sterowane jest przez programy, jest ono dokładniejsze i wydajniejsze niż przetwarzanie ręczne. 

Wszystkie są szeroko stosowane w obecnym przemyśle maszynowym w moim kraju. Ponieważ jednak niektóre procedury, takie jak pozycjonowanie stołu operacyjnego, nadal muszą być wykonywane ręcznie, często pojawiają się pewne problemy w procesie operacyjnym, skutkujące marnotrawstwem surowców lub problemami jakościowymi, co zwiększa niepotrzebne zużycie przedsiębiorstwa i zwiększa dochód przedsiębiorstwa.

Większe trudności przyniosły zyski przedsiębiorstw. Szczególnie w obecnej sytuacji ostrej konkurencji, spadających zamówień, słabego wzrostu przychodów i niskiej efektywności, oprócz aktywnego eksplorowania rynku i poszerzania kanałów sprzedaży, konsensusem wszystkich firm stało się maksymalne oszczędzanie kosztów i ograniczenie konsumpcji. . 

Z tego powodu większość obecnych firm produkujących maszyny traktuje kontrolę kosztów i optymalizację procesu obróbki jako przedmiot uwagi, aby przyjąć bardziej zoptymalizowany proces w celu zmniejszenia zużycia i zwiększenia wydajności. W tym artykule omówiono jedynie, jak kontrolować i optymalizować koszt procesu części w procesie obróbki.

2 Czynniki wpływające na kontrolę kosztów procesu obróbki

Przetwarzanie technologiczne to proces przetwarzania surowców w gotowe produkty przemysłowe. To nie tylko proces produkcyjny, ale także proces masowego zużycia surowców i ciągłych strat sprzętu mechanicznego. 

Dlatego bez wątpienia ogromne znaczenie ma jak największa oszczędność kosztów i zmniejszenie zużycia surowców do kontroli kosztów. Jednak w procesie procesowym, ze względu na wiele czynników, takich jak pozycjonowanie procesowe przedsiębiorstwa, dobór rozwiązań technicznych, dobór urządzeń przetwórczych itp., utrudnia to kontrolę kosztów.

2.1 Pozycjonowanie procesowe przedsiębiorstwa nie jest wysokie

Pozycjonowanie procesowe przedsiębiorstwa odnosi się do pozycjonowania przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości. Od czasu reformy i otwarcia, chociaż przemysł wytwórczy mojego kraju osiągnął szybki rozwój i pojawiło się kilka światowej klasy dużych przedsiębiorstw, ogólnie przemysł wytwórczy mojego kraju znajduje się w większości na dolnym końcu łańcucha wartości i brakuje mu rdzenia wyrafinowanych niezależnych Prawa własności intelektualnej. 

Technologia, trudno jest ograniczyć koszty procesu do minimum. Na przykład materiałem użytym do produkcji pewnego rodzaju klamry regulacyjnej pasa piersiowego jest blacha stalowa walcowana na zimno 45#. Tradycyjny proces obejmuje 12 procesów, takich jak szlifowanie płaskie i cięcie drutem. Koszt każdej części osiągnął ponad 3 juany, ale w przypadku niektórych przedsiębiorstw o ​​wysokim pozycjonowaniu technologicznym zastosowanie technologii precyzyjnego wykrawania wymaga prawie 0.45 juana za sztukę, a koszt procesu jest znacznie obniżony.

2.2 Zdolność technologii procesowej jest niska

Zdolność technologii procesu odnosi się do zdolności odpowiednich działów do zapewnienia technologii procesu do przekształcenia zaprojektowanej formy i cech w konkretne obiekty po tym, jak dział projektowy określi technologię procesu. Wysokie możliwości technologii przemysłowej mogą w największym stopniu gwarantować jakość wytwarzanych produktów, co często determinuje wielkość inwestycji w koszt procesu przedsiębiorstwa i produkcję produktu przedsiębiorstwa.

Obecnie możliwości technologiczne większości firm są gwarantowane, a możliwości technologiczne pracowników niektórych firm są nawet wysoko oceniane przez firmy w innych krajach. Nie można jednak zaprzeczyć, że nadal istnieją firmy, które nie mają wysokich możliwości w zakresie technologii przemysłowej i nadal kierują się starymi doświadczeniami i możliwościami technologii procesowej, tak że nie mogą zagwarantować dokładności przetwarzania i formowania partii.

2.3 Nienaukowe zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami to proces naukowego planowania, organizowania i kontrolowania całego procesu pracy procesowej, w tym konfiguracji organizacyjnej, planowania rozwoju technologii procesowej i tworzenia systemu przemysłowego. Nowoczesny system korporacyjny wymaga od przedsiębiorstw ustanowienia jasnych praw i obowiązków.

W przypadku zarządzania przemysłowego, ponieważ technologia jest bardziej profesjonalna, metoda zarządzania musi być naukowa i rozsądna. Wymaga to od menedżerów po pierwsze wysokiej jakości zawodowej, a po drugie, odpowiedniego systemu zarządzania musi być sprawne.

Wszechstronne i naukowe, ale obecnie niektóre przedsiębiorstwa produkcyjne w moim kraju, zwłaszcza niektóre przedsiębiorstwa państwowe, nadal mają poważne myślenie o „oficjalnym standardzie”. Dlatego zjawisko laika kierującego insiderem często pojawia się w otoczeniu organizacji, a czasem trudno go stricte wdrożyć w zarządzaniu. Dyscyplina procesowa, a często nawet wykraczająca poza system, utrudnia zarządzanie procesowe pełnienie należytej roli, zwiększając tym samym koszty przedsiębiorstwa.

2.4 Projekt procesu produktu jest wsteczny

Projekt procesu produktu jest zawarty w ogólnym planie procesu produktu. Ogólny plan procesu obejmuje zaopatrzenie w surowce produktu i części standardowe, określenie części outsourcingowych, charakterystykę procesu, rodzaje pracy i wymagania dotyczące podziału procesu, planowanie i organizację procesu produkcyjnego itp., który jest przewodnikiem

Podstawa do przygotowania technologii procesowej i koordynowania różnych działów w celu ciągłej realizacji prac procesowych. Naukowy i racjonalny projekt procesu powinien odzwierciedlać optymalny efekt ekonomiczny, którym powinien być optymalny stosunek inwestycji przemysłowych do kosztów procesu, który powinien być kompleksowo mierzony. 

Jednak niektóre istniejące firmy mają koncepcje projektowania procesów produktów wstecznych. Przy wyborze ogólnego planu projektowania procesu, proste porównanie kosztów procesu i ignorowanie okresu zwrotu inwestycji podstawowej prowadzi do wstecznego projektowania procesu i trudno jest osiągnąć cel redukcji kosztów.

2.5 Inne czynniki wpływające

Oprócz powyższych czynników istotny wpływ na poziom kosztów procesu może mieć dobór surowców, dobór sprzętu oraz projektowanie parametrów procesu. Na przykład, w przypadku pewnego typu części szyny bocznej, waga gotowej części po obróbce jest zupełnie inna niż waga produkcji próbnej i jest trudna w użyciu.

Po analizie stwierdzono, że był problem z doborem surowców, więc bezpośrednio podpisał umowę na technologię wytłaczania z dostawcą surowca i określił standard akceptacji, który gwarantował 100% przepustowość jakości części i oszczędzał Koszt 7,000 juanów. Zdolność zarządzania, poprzez utworzenie powiązanych instytucji zarządzania budżetem budowlanym w przedsiębiorstwach budownictwa drogowego, można w pewnym stopniu zagwarantować realizację celów i planów budżetowych. 

Wykorzystaj moc oryginalnego działu finansowego w firmie zajmującej się budową autostrad, aby kontrolować i zarządzać agencją zarządzania budżetem. Sprawdzane jest nie tylko każde ogniwo budowlane, ale także poprzez powtarzające się i szczegółowe obliczenia i podsumowania, co pozwala uniknąć marnotrawstwa zasobów i materiałów oraz zmniejszyć liczbę błędów. Występuje przy jednoczesnym obniżeniu kosztów budowy przedsiębiorstwa.

3.2 Stale dostosowuj wewnętrzną organizację zarządzania przedsiębiorstwem, odpowiednio ją zwiększaj lub usprawniaj, aby dostosować się do bieżących prac budowlanych i kładź podwaliny pod rozsądną alokację personelu i zasobów. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę skalę i trudność różnych projektów, należy dobrać i zorganizować odpowiednie agencje zarządzające i personel, aby osiągnąć cel wykonywania swoich obowiązków i uporządkowanej kontroli projektów, tak aby obniżyć koszty budowy i zapobiec występowaniu niepożądanych zjawisk.

3.3 Popraw system wynagrodzeń

Musimy zdecydowanie sprzeciwiać się, surowo karać i nigdy nie tolerować niepożądanych zjawisk arbitralnych kwot, nieprawdziwych rekordów cen, faworyzowania i zysków ekonomicznych z relacji międzyludzkich w obecnych przedsiębiorstwach budowlanych. Nieustannie przeglądaj i ulepszaj kwoty budżetowe, komunikuj się i kontaktuj z odpowiednimi departamentami rządowymi w odpowiednim czasie w celu dalszego wdrażania dokładnych i wykonalnych kwot budżetowych.

3.4 Poprawić umiejętności zawodowe i jakość zawodową personelu budżetowego

Pod wpływem coraz bardziej widocznej roli zasobów ludzkich, niezwykle istotne stało się szkolenie i kształtowanie przez firmy zajmujące się budownictwem autostradowym umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr budżetowych. Wiąże się to z opracowaniem prac budżetowych w rzeczywistej budowie projektu.

Świadomość personelu budżetowego w zakresie kontroli kosztów ekonomicznych, utrzymywanie pozytywnego nastawienia, wzmacnianie ich poczucia odpowiedzialności oraz dopełnienie skutecznej kontroli i zarządzania budżetami budowlanymi z gwarancją wyższego poziomu umiejętności zawodowych. Dlatego odpowiednie firmy muszą prowadzić ukierunkowaną i celową edukację zawodową o wysokiej jakości i budżetowe szkolenia w zakresie umiejętności zawodowych. Dzięki szeroko zakrojonej reklamie i edukacji, dzięki wskazówkom i wyjaśnieniom profesjonalnych profesorów i ekspertów, pracownicy budżetowi mogą poczynić większe postępy.

 Jednocześnie regularnie przeprowadza odpowiednie oceny biznesowe w celu sprawdzenia skuteczności pracy szkoleniowej. Tak więc, aby zredukować błędy w pracy nad budżetem budowlanym i skutecznie kontrolować koszty projektu, kluczowe jest wzmocnienie szkolenia z wiedzy zawodowej i profesjonalnej edukacji kadry budżetowej.

Wnioski 4

Podsumowując, jako systematyczne i złożone zadanie, zarządzanie budżetem kosztów budowy autostrady ma znaczący wpływ na korzyści ekonomiczne całego projektu autostrady. Dlatego w rzeczywistym procesie zarządzania budżetem projektu menedżerowie przedsiębiorstw są zobowiązani do łączenia własnych warunków rozwoju.

Stosuje rozsądne metody zarządzania budżetem, na czas wyszukuje problemy i braki oraz skutecznie je rozwiązuje poprzez stworzenie systematycznego i kompleksowego systemu zarządzania budżetem projektów. Tylko w ciągłej praktyce i refleksji możemy podsumować doświadczenie i uniknąć błędów. Aby naprawdę zagwarantować korzyści ekonomiczne projektów budowy autostrad i promować przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia większego postępu.

Link do tego artykułu: Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNC

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Kontrola kosztów i optymalizacja procesu obróbki CNCPTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi obejmujące frezowanie, toczenie według specyfikacji klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, wiercenie,odlewanie,metalowa blacha dzięki cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.