obróbka cnc · 2021年12月7日

Czy wiesz, jak wiele uwagi poświęca się spawaniu rur?

Wydajność sprzętu do spawania rurociągów powinna spełniać wymagania dotyczące procesu spawania, a także zapewniać dobre warunki pracy i bezpieczeństwo. Przed wykonaniem konstrukcji spawalniczej należy sformułować wstępną regulację dotyczącą procedury spawania oraz przeprowadzić kwalifikację technologii spawalniczej. Specyfikacja technologii spawania powinna być sporządzona zgodnie z kwalifikowanym protokołem kwalifikacji technologii spawania, a spawacz powinien posiadać odpowiednie świadectwo kwalifikacji wydane przez odpowiedni departament państwowy.

W żadnym z poniższych środowisk spawanie nie jest dozwolone, o ile nie zostaną podjęte skuteczne środki ochronne:

1. Pogoda deszczowa i śnieżna;

2. Wilgotność względna atmosfery przekracza 90%;

3. Spawanie łukowe elektrodą niskowodorową, prędkość wiatru jest większa niż 5 m/s;

4. Spawanie półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym, przy prędkości wiatru powyżej 8m/s;

5. Spawanie w osłonie gazu, prędkość wiatru jest większa niż 2 m/s;

6. Temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura w specyfikacji procedury spawania.

Typ ukosowania zespołu dyszy powinien być zgodny z przepisami dotyczącymi spawania. Spawane doczołowo końce rur o nierównej grubości ścianek należy poddać obróbce za pomocą rur przejściowych lub środków do obróbki przejść skośnych. Gdy różnica grubości ścianki jest mniejsza lub równa 2 mm, można ją bezpośrednio spawać. °.

Stosowanie odpowiedników powinno spełniać następujące wymagania:

1. Najpierw należy wybrać parę ustników, a zewnętrzną parę ustników można stosować, gdy nie są spełnione warunki do korzystania z ustnika wewnętrznego;

2. W przypadku korzystania z wewnętrznego urządzenia do parowania należy je zdemontować i przenieść po zakończeniu spawania graniowego. Podczas przenoszenia urządzenia parującego rura powinna być wyważona;

3. W przypadku stosowania zewnętrznego parownika należy je zdemontować po spawaniu graniowym nie mniejszym niż 50% obwodu rury. Wykonane spoiny graniowe należy podzielić na wiele odcinków i ułożyć równomiernie.

Materiały spawalnicze powinny spełniać następujące wymagania:

1. Pręt spawalniczy powinien być wolny od uszkodzeń, pleśni, zatłuszczenia i rdzy, drut spawalniczy powinien być wolny od rdzy i wygięć, topnik powinien być wolny od niszczenia, a czystość i suchość gazu osłonowego powinna spełniać wymagania specyfikację procesu spawania.

2. Elektroda niskowodorowa powinna być suszona, przechowywana i używana zgodnie ze specyfikacją produktu przed spawaniem; elektrodę, która nie została tego dnia zużyta, powinna zostać poddana recyklingowi i przechowywana, a po ponownym wysuszeniu zużyta w pierwszej kolejności, a liczba ponownego suszenia nie powinna przekraczać 2 razy.

3. Samoosłonowy drut spawalniczy proszkowy nie powinien być suszony, a elektroda celulozowa nie powinna być suszona.

4. Drut spawalniczy należy rozpakować przed spawaniem; drut spawalniczy, który nie jest zużyty w danym dniu, należy odpowiednio przechowywać, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

5. Należy zastosować skuteczne środki w celu zapewnienia, że ​​czystość, proporcje i zawartość wody w gazie spawalniczym spełniają wymagania.

6. W trakcie procesu zgrzewania, jeśli powłoka elektrody jest czerwona, paląca się lub mocno odkształcona, elektrodę należy niezwłocznie wymienić.

W trakcie procesu zgrzewania zabezpieczenie rur i warstwy antykorozyjnej powinno spełniać następujące wymagania:

1. Podczas spawania łuku nie należy zajarzyć na ściance rury poza rowkiem.

2. Specjalne armatura należy użyć do podłączenia przewodu uziemiającego spawacza do rury, aby zapobiec wyładowaniu łukowemu z przewodu uziemiającego do ścianki rury i spaleniu rury.

3. W przypadku rur antykorozyjnych przed spawaniem króćce na obu końcach spoiny należy owinąć warstwą ochronną o szerokości 0.5m.

Podgrzewanie przed spawaniem powinno spełniać następujące wymagania:

1. Wstępne podgrzewanie powinno być zgodne z przepisami dotyczącymi spawania;

2. Podczas spawania dwóch materiałów o różnych wymaganiach dotyczących podgrzewania, przeważa materiał o wyższych wymaganiach dotyczących temperatury podgrzewania.

3. Szerokość podgrzewania nie powinna być mniejsza niż 50 mm po obu stronach rowka i powinna być mierzona za pomocą narzędzi do pomiaru temperatury, takich jak kredki do pomiaru temperatury i termometry na podczerwień.

4. Dysza powinna być równomiernie podgrzana;

5. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż -5°C, do wstępnego podgrzewania należy zastosować ogrzewanie elektryczne.

Czy wiesz, jak wiele uwagi poświęca się spawaniu rur?

Spawanie rurociągów powinno spełniać następujące wymagania:

1. Spawanie rurociągów powinno spełniać wymagania przepisów dotyczących procedur spawalniczych;

2. Po zakończeniu spawania graniowego należy natychmiast wykonać zgrzewanie;

3. Spoiny ściegów powinny być wypolerowane, a spoiny dwóch sąsiednich warstw nie powinny zachodzić na siebie i powinny być przesunięte o więcej niż 30mm;

4. Każde przejście spawalnicze powinno być spawane w sposób ciągły, a temperatura między przejściami powinna być kontrolowana podczas procesu spawania;

5. Żużel spawalniczy na ściegu spawalniczym należy usunąć przed kolejnym spawaniem;

6. Złącza spawalnicze powinny być spawane tego samego dnia, przy czym co najmniej 50% grubości ścianki rury powinno być wykonane, jeśli nie może być wykonane tego samego dnia i nie powinno być mniejsze niż 3 warstwy;

7. W trakcie spawania spawacz powinien przeprowadzić samokontrolę i prace naprawcze zgrzewanego ściegu, a długość każdej naprawy nie powinna być mniejsza niż 50mm.

Po spawaniu złącza spawalniczego należy usunąć żużel spawalniczy i rozpryski powierzchniowe. W przypadku spoin, które wymagają wygrzewania lub obróbki cieplnej, należy je obrabiać zgodnie z przepisami dotyczącymi procedur spawalniczych. Koniec rurociągu należy tymczasowo zatkać po codziennej eksploatacji. Należy zastosować wodoodporność rurociągów w spawaniu wodnym i pod rowem.

Połączenia spawane powinny być oznaczone, a oznaczenia połączeń spawanych powinny zawierać skrót nazwy projektu, numer sekcji, numer palika i numer seryjny. Oznakowanie można napisać na powierzchni warstwy antykorozyjnej w odległości 1 m od złącza spawanego (z prądem w kierunku przepływu oleju i gazu) i jednocześnie należy sporządzić protokół spawania.

Naprawa i obróbka spawów powinna spełniać następujące wymagania:

1. Z rurociągu należy usunąć wszystkie spoiny z pęknięciami. Defekty bez pęknięć w ściegu spoiny można naprawić bezpośrednio.

2. Przeróbki spawów powinny wykorzystywać kwalifikowane procedury spawania przeróbek. Naprawa spawów na tej samej części nie powinna przekraczać 2 razy, a grani powinien być naprawiany tylko raz. Po naprawie należy go przetestować zgodnie z pierwotną normą.

Badania nieniszczące można przeprowadzić dopiero po pozytywnym przejściu przez spoiny oględzin. Kontrola wyglądu spoin powinna spełniać następujące wymagania:

1. Wygląd i kształt spoiny powinny być jednolite, a na powierzchni spoiny i jej strefie wpływu ciepła nie powinno być pęknięć, nietopionych, porów, wtrąceń żużla, rozprysków, kraterów łukowych i innych defektów.

2. Powierzchnia spoiny nie powinna być niższa niż powierzchnia metalu nieszlachetnego, zbrojenie spoiny powinno być w zakresie 0 ~ 3 mm, a przejście do metalu nieszlachetnego powinno być gładkie;

3. Szerokość każdej strony powierzchni spoiny powinna być o 1 ~ 2 mm szersza niż powierzchnia rowka;

4. Maksymalny rozmiar podcięcia powinien spełniać następujące wymagania: mniejszy lub równy 0.4 mm, mniejszy lub równy 6% grubości ścianki rury, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza, kwalifikuje się dowolna długość; większa niż 0.4 mm i mniejsza lub równa 0.8 mm, większa niż 6% grubości ścianki rury, mniejsza lub równa 12.5%, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza, nie więcej niż 50 mm w dowolnej ciągłej długości spoiny 300mm lub 1/6 długości spoiny, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza Wartość jest kwalifikowana; większa niż 0.8 mm, większa niż 12.5% grubości ścianki rury, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza, każda długość nie podlega kwalifikacji.

Zarówno badania radiograficzne, jak i ultradźwiękowe powinny mieć kwalifikowany poziom II. Podczas powtórnej kontroli i wyrywkowej kontroli badań radiograficznych, jeżeli jedna spoina jest niekwalifikowana, spoiny spawane przez spawacza lub grupę spawaczy linii montażowych w tym dniu lub w sekcji kontrolnej powinny być ponownie sprawdzone. Jeżeli nadal istnieją niekwalifikowane spoiny, należy zająć się resztą. Spawy są sprawdzane pojedynczo za pomocą radiografii.

Gdy rurociąg przyjmuje automatyczne spawanie, należy przyjąć automatyczną kontrolę ultradźwiękową, współczynnik kontroli powinien wynosić 100%, a kontrolę radiograficzną należy przeprowadzić w celu ponownej kontroli.

Różnica między spoinami stałymi, spoinami obrotowymi i spoinami prefabrykowanymi w spawaniu rurociągów

Bez względu na to, gdzie znajduje się spoina, w rzeczywistości jest to nagromadzenie doświadczeń spawalniczych. Dla nowicjuszy pozycja prosta jest podstawowym ćwiczeniem, zaczynając od rotacji, a następnie do ćwiczenia w pozycji stałej.

Odpowiadające spawaniu stałemu w spawaniu rurociągów jest spawanie obrotowe. Spawanie nieruchome oznacza, że ​​złącza spawanego nie można przesuwać po sparowaniu grupy rur. Podczas procesu spawania zmienia się on wraz z pozycją spawania (zmiany w poziomie, pionie, elewacji i elewacji).

Spoina obrotowa to spoina obrotowa podczas procesu spawania, dzięki której spawacz może wykonywać spawanie w idealnej pozycji (poziomej, pionowej, w elewacji lub pochyleniu).

W rzeczywistości, w uproszczeniu, stałe połączenie spawane jest spoiną spoiny konstrukcyjnej na miejscu, która odnosi się do prefabrykowanego rurociągu.

Stałym złączem spawalniczym jest rura nie poruszająca się, a spawacz wykonuje spawanie na całym obwodzie, zwłaszcza gdy spawanie odbywa się nad głową, metoda spawania nie jest łatwa w obsłudze, a spawacz ma wysokie wymagania techniczne i jest podatny na wady. Jest zwykle budowany na galerii rur;

Port obrotowy to rura, którą można obracać. Pozycja spawania to zasadniczo spawanie płaskie lub spawanie pionowe. Operacja spawania jest wygodna i jest niewiele wad. Konstrukcja jest zasadniczo na parterze lub piętrze.

Podczas kontroli spawania, aby zapobiec wybraniu wszystkich portów obrotowych do kontroli, kwalifikowana stawka jest wysoka, a pewien procent stałych portów musi być pobrany w celu zapewnienia jakości spawania całego rurociągu. „Przepisy Dozoru Technicznego Bezpieczeństwa Rurociągów Ciśnieniowych – Rurociągi Przemysłowe” określają, że wskaźnik kontroli złączy spawanych stałych nie może być mniejszy niż 40%.

W normalnych warunkach używamy portów stałych jako portów ruchomych. Ruchomy port jest prefabrykowanym portem spawalniczym rury, a odcinek rury można przesuwać lub obracać, gdy rura jest prefabrykowana poza miejscem budowy. Port stały jest portem spawalniczym zainstalowanym na miejscu i rurociągu nie można w tej chwili przesuwać ani obracać.

Kod dotyczący rurociągów dalekobieżnych nazywa się „awarią” i wymagane jest, aby „przeprowadzić 100% kontrolę radiograficzną”. Kąt spawania martwego otworu jest skomplikowany, a jakość spawania nie jest łatwa do zagwarantowania.

Spoina nieruchoma odnosi się do spoiny obrotowej.

Obrotowe złącze spawalnicze odnosi się do złącza spawalniczego, które można swobodnie obracać zgodnie z najwygodniejszym kątem spawania elektrycznego podczas procesu spawania prefabrykacji rurociągu, a jakość spawania jest stosunkowo stabilna, więc spawacze elektryczni lubią ten rodzaj złącza spawalniczego.

Jednak ze względu na wymagania warunków terenowych lub warunków samego przedmiotu, spoiny niektórych przedmiotów mogą być tylko mocowane, czyli tzw. spoina stała. Gdy stałe złącze spawane jest instalowane i spawane, istnieje tylko jednokierunkowe złącze spawane. Ten rodzaj złącza spawalniczego jest trudny do spawania, a udział badań nieniszczących jest wyższy.

W niektórych specyfikacjach konstrukcyjnych rurociągów udział stałych kontroli spoin jest wyraźnie określony. Ponieważ kąt spoiny stałej jest inny, spawanie ręczne będzie się zmieniać, a jakość spoiny będzie miała pewien wpływ. Na przykład w przypadku spoiny stałej rury stalowej spawacz musi wykonać spawanie we wszystkich pozycjach. Wymagania stawiane spawaczowi są bardzo wysokie. Oczywiście technika jest wysoka, a poziom techniczny wysoki. Dobry spawacz nie ma znaczenia.

W zarządzaniu budową należy maksymalnie ograniczyć liczbę stałych otworów. Z jednej strony można kontrolować jakość spawania, a jednocześnie można zmniejszyć liczbę zwojów i obniżyć koszty.

Link do tego artykułu: Czy wiesz, jak wiele uwagi poświęca się spawaniu rur?

Oświadczenie o przedruku: Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, wszystkie artykuły na tej stronie są oryginalne. Proszę wskazać źródło przedruku: https://www.cncmachiningptj.com/,thanks!


Czy wiesz, jak wiele uwagi poświęca się spawaniu rur?PTJ® zapewnia pełen zakres niestandardowej precyzji obróbka cnc Chiny usługi.Certyfikat ISO 9001:2015 i AS-9100. Szybka precyzja w 3, 4 i 5 osiach Obróbka CNC usługi w tym frezowanie, metalowa blacha zgodnie ze specyfikacją klienta, możliwość obróbki części metalowych i plastikowych z tolerancją +/- 0.005 mm. Usługi dodatkowe obejmują szlifowanie CNC i konwencjonalne, cięcie laserowe,wiercenie,odlewanie, blacha i cechowanie.Zapewnienie prototypów, pełnych serii produkcyjnych, wsparcia technicznego i pełnej kontroli.Służy motoryzacyjnyAerospace, forma i oprawa, oświetlenie led,medyczny,rower i konsument elektronika branże. Dostawa na czas.Opowiedz nam trochę o budżecie Twojego projektu i przewidywanym czasie realizacji. Opracujemy z tobą strategię, aby zapewnić najbardziej opłacalne usługi, które pomogą ci osiągnąć swój cel, zapraszamy do kontaktu z nami ( [email protected] ) bezpośrednio do nowego projektu.